Fundacja Dzieci Które Kochacie ARCHON+
Darowizna na rzecz Fundacji
Jak zostać Rodziną Zastępczą

Rodzinę zastępczą (spokrewnioną, niezawodową i zawodową, w tym specjalistyczną oraz o charakterze pogotowia rodzinnego) może tworzyć małżeństwo lub osoba samotna jeśli:

  1. Ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
  2. Korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych;
  3. W stosunku do naturalnych dzieci nie jest ani w przeszłości nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (władza ta nie była również ograniczona lub zawieszona);
  4. Wywiązuje się z obowiązku utrzymania osób z najbliższej rodziny (alimentacja), jeśli stanowi tak prawo lub orzeczenie sądu;
  5. Posiada zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym odpowiednią opiekę nad dzieckiem;
  6. Ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania; Zarobki rodziców zastępczych nie wpływają na wysokość kwoty otrzymywanej na utrzymanie dziecka.
  7. W wypadku rodziny zastępczej zawodowej, jedno z małżonków zobowiąże się nie podejmować dodatkowej pracy na umowę o pracę (etat).

POBIERZ WZÓR WNIOSKU O USTANOWIENIE RODZINY ZASTĘPCZEJ DLA DZIECKA

Przygotowanie do rodzicielstwa zastępczego - programy szkoleniowe

Pierwszy krok na drodze do utworzenia rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, również do adopcji, to obowiązkowe przygotowania kandydatów, nazywane kwalifikacją. Składają się za nią : badania psychologiczne, wywiad środowiskowy oraz szkolenie. Kwalifikowaniem zajmują się ośrodki adopcyjno - opiekuńcze, czasem centra pomocy rodzinie w twojej miejscowości.

Najwięcej wątpliwości i pytań budzi konieczność ukończenia programu szkoleniowego. Czy nie wystarczą dobre intencje i chęci? Rodzice naturalni nie muszą mieć specjalistycznego przygotowania by wychowywać. Jednak ten, kto przeszedł przez cykl zajęć z dobrymi trenerami, obojętne jakim pracowali programem, wie jak rozszerzają one wiedzę na temat problemów dźwiganych przez dzieci trafiające do opieki zastępczej. A ich problemy stają się naszymi - i nie tylko od naszej wrażliwości ale też od wiedzy - zależy,  jak się z nimi wspólnie uporamy.

Najczęściej używane w Polsce programy szkoleniowe to "Rodzina" krakowskiego stowarzyszenia "Pro Familia", "PRIDE", na który licencję posiada Towarzystwo "Nasz Dom" oraz autorski "SPUR" "Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa" z Sierczynka. Są zatwierdzone przez Ministra Polityki Społecznej. Wszystkie programy spełniają to samo zadanie: przygotowują do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych różnego typu.

"Rodzina" to polska wersja brytyjskiego pakietu szkoleniowego "Choosing to Foster - The Challenge to Care", poszerzona o dodatkowe materiały, których autorami są specjaliści współpracujący ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia". W 2005 roku program został wzbogacony o kolejną część - przeznaczoną do przygotowywania rodzin specjalistycznych (terapeutycznych, resocjalizacyjnych).

Program PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education) powstał w Stanach Zjednoczonych. Używa się go również w Europie np. w Holandii, na Węgrzech, w krajach skandynawskich. Towarzystwo "Nasz Dom" posługuje się nim od 1999 roku.

Program "SPUR" (Szkoleniowy Program Umacniania Rodziny) to autorski program stworzony przez osoby praktycznie zajmujące się zastępczą opieką rodzicielską, skupione wokół Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa z Sierczynka. Niezwykle istotnym elementem tego programu jest fakt,  że SPUR jest programem powstałym dzięki polskim do-świadczeniom. Zarówno jego autorami, jak i adresatami są polscy rodzice. Oznacza to, że w odróżnieniu od wcześniej opisanych programów, uwzględnia polskie realia: tradycję, historię, strukturę społeczną oraz specyfikę problemów społecznych. Jest programem dostosowanym do możliwości finansowych państwa .

W praktyce przejście przez program szkoleniowy oznacza dla kandydatów udział w kilkugodzinnych sesjach (najczęściej raz w tygodniu). Są one zróżnicowane w formie, zawierają elementy wykładu, pracę w grupach, elementy psychodramy, dyskusje, rozważania konkretnych przykładów. Trener prowadzi sesje tak, by jak najwięcej zdobytej wiedzy udawało się przełożyć na praktyczne umiejętności (omawiając temat grupa sama dochodzi do najlepszych rozwiązań). Przykładowe tematy sesji PRIDE: "Praca zespołowa dla zapewnienia dziecku stabilizacji życiowej", "Zaspokajanie potrzeb rozwojowych: Więź", "Zaspokajanie potrzeb rozwojowych: Dyscyplina". Szkolenie trwa najczęściej od 2 do 3 miesięcy. Ukończenie programu szkoleniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do pełnienia roli opiekuna zastępczego.

Opracowanie: Beata Gospodarek-Werbanow

 

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w Polsce [zobacz wykaz ]

 
drukuj